اسنادوگواهینامه های شرکت:

1_  پروانه کسب وفروش زعفران وادویه جات و خشکبار وپروانه تولیدی مخصوص زعفران و ادویه و خشکبار به شماره 90/911 
2- شناسه نظارت بهداشتی باشماره 1331/50 از وزارت بهداشت  ودرمان (سازمان غذاودارو)
3-  سند ثبت  برند ونام وعلائم تجاری زرین نام آور باشماره ثبت 199692  
4- پروانه تاسیس از وزارت صنایع ومعادن جهت تولید ومونتاژ وبسته بندی سرگل وگل زعفران درحجم 1000 کیلو وهمچنین تولید وبسته بندی 2000تن خشکباردرظرفیت سالیانه به شماره  4336 درسال2012
5 - دریافت نشان استاندارد بین‏ المللی ISO 9001 برای مدیریت کیفیت  ازدانشگاه آکسفورد انگلستان درسال 2013
6- دریافت نشان استاندارد بین المللی ISO 22000، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  ازدانشگاه آکسفورد انگلستان  درسال 2012
 7- پروانه بهره برداري سرگل وگل زعفران باحجم 1000 کیلوگرم (یک تن)  از وزارت جهاد کشاورزی وسازمان نظام مهندسي باشماره 2654/9/ب  درسال 2016