رسالت این شرکت:

مدیریت کیفیت=تولیدواشتغال زایی=مدیریت تحقیق وتوسعه ونوآوری 
رسالت شرکت درچندبخش متمرکزگردیده است که اولین مرحله آن مدیریت کیفیت تعریف شده درشرکت می باشد که شامل اصول ذیل میباشد:
اصل 1= مدیریت کیفیت : مشتری مداری ورضایت مندی مشتری
اصل 2=مدیریت کیفیت  : رهبری
اصل 3=  مدیریت کیفیت  : مشارکت کارکنان
اصل 4= مدیریت کیفیت : رویکرد فرآیندی
اصل 5= مدیریت کیفیت : رویکرد سیستمی به مدیریت
اصل 6 =مدیریت کیفیت : بهبود مستمر
اصل 7 =مدیریت کیفیت : رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری
اصل 8= مدیریت کیفیت : روابط دوطرفه سودمند با تامین کنندگان
   عملکرد این شرکت : 
این شرکت  انواع زعفران را به صورت مستقیم از مزارع جمع آوری و سپس به صورت بهداشتی به انبار منتقل نموده و پس از انجام آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در آزمایشگاه شرکت و تایید شدن بر اساس کیفیت استاندارد، سورت و بسته بندی نموده و به اروپا، آسیا،  آمریکای لاتین و اقیانوسیه صادر می نماید.